Lejebetingelser for PS Biludlejning

Forsikring
Udlejeren har i overensstemmelse med reglerne i færdselsloven tegnet sædvanlig ansvarsforsikring. Udlejeren er ikke pligtig til at tegne kaskoforsikring, men undladelse heraf medfører, at lejeren i så fald har samme retsstilling over for udlejeren (ejeren), som han ville have haft, hvis kaskoforsikring havde været tegnet. Der kan mellem udlejeren og lejeren træffes aftale om, at lejeren skal skadesløsholde udlejeren (selvrisiko) for et beløb på indtil kr. 5.000,- på ansvar og kaskoskade. Aftaler herom skal fremgå af kontrakten med angivelse af betalingen og omfanget af den forpligtigelse, som lejeren påtager sig. Der vil i forbindelse med håndtering af skader/skadesanmeldelser blive opkrævet 375 kr. i Damage Management Fee.

Herudover er lejeren dog erstatningspligtig i fuldt omfang for alle skader, der opstår under lejemålet, hvis skaderne fremkommer under sådanne omstændigheder, at lejeren efter sædvanlige erstatningsregler har pådraget sig et yderligere ansvar ved sin adfærd, eller hvis de aftalte betingelser i lejemålet ikke overholdes.

Såfremt der måtte opstå skade, skal lejeren omgående give meddelelse herom til udlejeren. Optages der i anledning af skaden ikke politirapport, er lejeren pligtig til at fremskaffe fyldestgørende oplysninger til udlejeren og eventuelle andre implicerede.

Lejeren er altid erstatningsansvarlig for liggedagsafsavn med p.t. kr. 250,- pr. dag.

Lejemålet
Lejemålet omfatter kun det anførte tidsrum og kontraktforholdet udløber ved det anførte tidspunkt, således at lejeren er forpligtet til at aflevere vognen til udlejeren til aftalt tid, med mindre der inden tidsfristens udløb er truffet skriftlig aftale med udlejeren om lejemålets mulige forlængelse.

Undladelse af at aflevere vognen til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri).

Lejeren hæfter for det tab, der påføres udlejeren direkte eller indirekte ved, at udlejeren ikke kan disponere over vognen til aftalt tid, opgjort efter sædvanlig gældende erstatningsprincipper og regler indenfor kontraktforhold i tilfælde af misligeholdelse.

Lejeren hæfter specielt for bøder og parkeringsafgifter.

Tilgodehavender, som udlejeren måtte få hos lejeren som følge af ikke rettidig aflevering af vognen eller i øvrigt på anden måde, skal forrentes af lejeren med en rente svarende til den i henhold til i renteloven gældende morarente.

Kun ved særlig påtegning på kontrakten må vognen føres uden for landets grænser.

Lejemålet omfatter kun lejeren eller personer, der er godkendt af udlejeren og påført kontrakten. Såvel lejeren som evt. medførere skal have gyldigt førerbevis. Aldersgrænsen er 21 år for personbiler og 20 år for varevogne.

Uanset, om lejeaftalen måtte angive en anden person, firma og/eller selskab, som den, der skal betale lejen, forsikring m.v., hæfter den eller de på lejeaftalen opførte førere, solidarisk og direkte for ethvert krav, udlejeren måtte have i henhold til lejeaftalen.

Vognens anvendelse og pasning
Lejeren må ikke anvende vognen til ulovlige transporter, herunder smugling m.v. og ej heller til slæbning af andre køretøjer eller anden speciel benyttelse, der på nogen måde kan belaste vognen udover det normale og sædvanlige. Vognen må heller ikke benyttes til befordring af dyr eller benyttes til befordring af effekter, der vil kunne beskadige vognen indvendig eller udvendig.
Køretøjet må heller ikke fremlejes eller benyttes til erhvervsmæssig befordring af personer.

Lejeren skal ved lejemålets begyndelse påse, at køretøjet er i lovlig stand og lejeren er ansvarlig for vognens lovlige stand samt vognens pasning under lejemålet. I tilfælde af motorstop eller skade må lejeren ikke lade foretage reparation eller slæbning uden udlejerens samtykke. Foretager lejeren noget sådant uden udlejerens samtykke, sker det på lejerens egen regning og risiko.

Ansvarsbegrænsning
Udlejeren kan ikke drages til ansvar for udgifter, som lejeren pådrager sig som følge af motorstop eller anden skade på køretøjet, eller i øvrigt hvor køretøjets anvendelse helt eller delvis reduceres.
Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver genstand, som lejeren eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i bilen, før eller under udlejningsperiode i henhold til denne kontrakt, eller efter bilens tilbagelevering til udlejeren. Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skade, ligesom lejeren skal forsvare udlejerens interesse og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse. Glemte sager i vognen erstattes ikke

Læs de samlede lejebetingelser her


 • Lej en billig fyraftensvogn - afhent allerede kl. 12.00

  TILBUD NETOP NU: SMALL, MEDIUM ELLER LARGE fra kun 350 kr. pr. dag inkl. moms i Odense, Aarhus og København.

  Find din vogn her
 • Book weekendbil fra kl. 12.00

  Skal du på weekendtur?

  Lej en weekendbil fra fredag kl. 12.00 til mandag kl. 07.00. Mange penge at spare.

  Find pris og book online
 • 20 % på varevogne grp 3 og 4+

  PS nu er der rabat på varevogne

  Spar 20 % på f.eks. Toyota Proace og Fiat Ducato der kan rumme hele 13 m3. Brug koden P47SRF5HLL når du booker og afhenter senest 31/5. Vælg også 30 dage for kun 3.999 kr.

  Find din vogn her